Defensa jurídicaQue cap problema de morositat t'impedeixi gestionar la teva activitat. Per nomès 20€/any.

Es una assegurança que garanteix la reclamació amistosa i/o judicial dels honoraris i/o factures impagades de les quals resulti creditor el tècnic i que s'hagin reportat en l'àmbit de la seva activitat professional, autònoma o empresarial.  

Quadre de companyies amb les que treballa la Corredoria

Es una assegurança que cobreix la reclamació amistosa i/o judicial dels honoraris i/o factures impagades de les quals resulti creditor el tècnic.

Cobertura: 3.500€

Prima anual: 20€

Perquè tals reclamacions quedin cobertes hauran de reunir els següents requisits:

Reclamació amistosa:

- Que l'inici de l'actuació professional o operació mercantil origen de la minuta o factura impagada s'hagi celebrat en data posterior a l'entrada en vigor d'aquesta garantia i una vegada transcorregut el termini de manca.

- Que l'impagament es trobi documentat, vençut i no prescrit, i que sigui d'import igual o superior a 300€

- Que l'impagament procedeixi d'una operació de lícit comerç.

- Que el deutor no hagi estat declarat insolvent segons declaració judicial.

- Que el deutor no hagi estat declarat en situació de concurs de creditors.

Reclamació judicial: Si la reclamació amistosa no obtingués un resultat satisfactori i sempre que la quantia a reclamar sigui igual o superior a 600€ i l'assegurador considerés que existeixen possibilitats raonables de cobrament del deute, s'iniciarà la reclamació de la quantia per via judicial.

Termini de manca: 1 mes

La cobertura d'aquesta garantia queda expressament limitada a 5 reclamacions per anualitat d'assegurança, no acumulables.

Més informació.