Responsabilitat civil taxadorsÉs la responsabilitat derivada  d’una actuació professional que té com a resultat un error  professional com a conseqüència del qual es produeix un dany patrimonial.

 

 

 

 

Quadre de companyies amb les que treballa la Corredoria


Responsabilitat civil professional Taxadors i Pèrits

 

Aquesta assegurança cobreix la responsabilitat civil que se li pugui exigir al tècnic per l’emissió d’informes de taxació, peritacions, certificats d’eficiència energètica, valoracions, ITE´s, certificats d’idoneïtat, informes d’avaluació d’edificis, certificats i qualsevol altre tipus d’informe que pugui emetre l’arquitecte tècnic en l’exercici de la seva activitat professional.

 

 • És una pòlissa individual (en cas de societats de taxacions veure apartat societats)
 • Té una vigència anual (anys naturals) i es renovada automàticament per la Mútua.
 • Garanteix les conseqüències pecuniàries ( perjudicis patrimonials primaris ) que es puguin exigir a l' assegurat en l’exercici de l’activitat emparada ( taxador d’immobles per a empreses de taxació, perits, informes etc. ) per la pòlissa per errors involuntaris causats a tercers.
 • No hi ha obligació de declarar les intervencions professionals realitzades com a taxador d’immobles per a empreses de taxació ni les desenvolupades com a pèrit de cies asseguradores. La resta d’actuacions professionals emparades per aquesta pòlissa s’han de declarar a la Mútua mitjançant visat o registre col•legial ( si és obligat visats segons la normativa col•legial), o en cas que no sigui així, la comunicació s’ha de fer registrant-les directament al web de Musaat.
 • Prima anual sense cap tipus de regularització.
 • Pagament de la prima en dos terminis

Documents i Formularis

Sol·licitud de pressupost i/o alta

Canvi de pagador

Condicionat Taxador

 

 • És una pólissa individual.
 • Té una vigència anual (anys naturals) i es renovada automàticament.
 • Garanteix les responsabilitats pecuniàries que es pugui exigir a l’assegurat en l’exercici de l’activitat de perit o taxador (no assegura les taxacions inmobiliàries ni comissari d'avaries) en encàrrecs prèviament declarats.
 • Empara reclamacions rebudes durant la vigència de la pòlissa
 • La prima és anual.
 • Regularització per honoraris.