La Llei de Societats Professionals, estableix l’obligació per a les societats professionals de contractar una assegurança de responsabilitat civil.


Des de la corredoria podem donar resposta a les diverses necessitats d’assegurament d’acord amb les característiques i objecte social de cada societat.

 

 

 

Quadre de companyies amb les que treballa la Corredoria

 

Societats d’Arquitectura Tècnica exclusivament

 • Té una vigència anual (anys naturals) i es renova automàticament.
 • Garanteix la responsabilitat civil  que es pugui exigir a la societat professional, durant el període de vigència de la pòlissa, com a conseqüència de la prestació dels serveis professional en el camp de l’arquitectura tècnica, a càrrec dels tècnics, socis i col·laboradors, que tinguin la pòlissa individual subscrita amb Musaat.
 • Possibilitat de retroactivitat des de la data de constitució.
 • Incloses RC explotació i patronal.
 • Prima no regularitzable

 

Gabinets Tècnics ( Arquitectura i Arquitectura Tècnica )

 • Garanteix RC Professional
 • RC Explotació/Locativa
 • RC. Patronal
 • Defensa i fiances
Societats Multidisciplinars

Adreçades a societats integrades per a professionals amb titulacions relacionades amb el sector de la construcció i/o altres sectors professionals ( advocats, economistes etc. titulacions ).

 

Qüestionari Societats Professionals

Canvi Pagador Prima Anual 2016

 • Societats d’arquitectura tècnica, arquitectura o multidisciplinars
 • Amb possibilitat de retroactivitat des de la data de constitució de la societat.
 • Prima no regularitzable 
 • Clàusula d’alliberament de despeses.
 • Cobertura d’inhabilitació per als professionals.
 • Possibilitat de retroactivitat individual per als tècnics socis, assalariats, etc.

Qüestionari Societats Professionals

RC SOCIETATS PROFESIONALS - AXA

 • Garanteix la responsabilitat civil que es pugui exigir als arquitectes tècnics integrats en la societat professional així com a la societat, per l’activitat professional desenvolupada.
 • Retroactivitat il•limitada tant per a la societat com per als tècnics.
 • Sense franquícia
 • Prima anual en funció del nombre de tècnics, activitat professional anterior i possibles ministres existents
 • Regularització a partir de 15.000 m2.
 • Cobertura 602.000 € per sinistre ( possibilitat de contractar altres cobertures superiors)
 • Possibilitat d’assegurar societats d’arquitectura tècnic i arquitectura
 • Pagament de la prima de forma anual, semestral o trimestral.

Documents i Formularis

Qüestionari/Sol•licitud de pressupost societats professionals.

 

 

EN CONSTRUCCIÓ