assegurances de RCL’arquitecte tècnic que exerceix com a tal, tant si treballa com a liberal o com si ho fa com assalariat, adquireix, en funció de les intervencions professionals que realitzi, una sèrie de responsabilitats de tipus civil i/o penals fixades per la legislació vigent.


Per aquest motiu és necessari contractar una assegurança que empari les esmentades responsabilitats

 

Quadre de companyies amb les que treballa la Corredoria

 

RC PROFESSIONAL - MUSAAT

 • És una pòlissa individual.
 • Té una vigència anual (anys naturals) i de renovació automàtica
 • Garanteix la responsabilitat la responsabilitat civil que es pugui exigir a l' arquitecte tècnic assegurat, de forma extrajudicial o judicial, tant de danys materials com personals, derivada de les intervencions professionals assumides, comunicades prèviament a la Mútua.
 • Empara la responsabilitat civil d’obra tant en període d’execució (obra viva) com durant la decennal (obra morta).
 • Només cobreix les reclamacions que rebi l’assegurat mentre mantingui la pòlissa en vigor.
 • Garanties que es poden contractar: 150.000, 187.500, 250.000, 312.500, 375.000, 562.500, 750.000 i 1.125.000 € ( possibilitat de contractar capitals addicionals per danys personals ).
 • Cobertura per sinistre sense límit anual.

Manual informatiu assegurança RC Professional

NOVETATS 2016

A les millores introduïdes per la mútua al 2015 aquesta renovació continuem donant més cobertures sense cost per el mutualista. La suma assegurada de les pòlisses s'incrementa un 25% mantenint les primes del 2015. S'inclou la cobertura de danys patrimonials que fins ara estava exclosa i s'augmenta la despesa de defensa a 6.000€ en cas de conflicte d'interessos. Totes aquestes millores per una millor protecció del tècnic.

Disposa de les cobertures més completes del mercat, la teva mútua.

Novetats 2016 Musaat

Resum novetats 2016 Musaat

Formularis

Sol·licitud Pressupost i/o Alta RC Prof. Musaat

Modificació de garanties

Declaració Actuació Professional no visada o registrada (DAP)

Comunicació de danys

Canvi de pagador Prima Anual 2016

Llistat d'intervencions professionals

RC PROFESSIONALS - AXA

 • Aquesta pòlissa pot ser individual o bé per a societats professionals.
 • Té una vigència anual (anys naturals) i és de renovació automàtica.
 • Garanteix la responsabilitat civil que es pugui exigir a l’arquitecte tècnic assegurat de forma extrajudicial o judicial, tant per danys materials com personals, derivada de les intervencions professionals assumides.
 • Empara la responsabilitat civil d’obra tant en període d’execució (obra viva) com durant la decenal (obra morta).
 • Cobreix les reclamacions que rebi l’assegurat a partir de la contractació de la pòlissa i mentre es mantingui vigent.
 • Retroactivitat il•limitada.
 • Sense franquícia
 • Regularització a partir de 15.000 m2 ( només es computen els m2 d’intervencions professionals de DEO i CSS), la resta d’intervencions estan assegurades sense regularització. 2 regularitzacions a l’any , dates 30 de juny i 31 de desembre.
 • Cobertura 602.000€/anuals (possibilitat d’assegurar altres cobertures )).
 • Possibilitat d’assegurar la societat i tots els tècnics.
 • Possibilitat d’assegurar la doble titulació (arquitecte tècnic i arquitecte superior).
 • Possibilitat d’assegurar als tècnics que actuen només com a Coordinadors de Seguretat i Salut amb condicions especials.
 • Forma de pagament anual, semestral o trimestral.

Documents i Formularis

Sol•licitud de pressupost RC Prof. AXA.

Condicionat general

Treballs que imputen per a la regularització

RC PROFESSIONAL - SEGURCAIXA

 • Pòlisses individuals o per a societats professionals.
 • Vigència anual (anys naturals) i de renovació tàcita per part de l’asseguradora.
 • Garanteix la responsabilitat civil que es pugui exigir a l’arquitecte tècnic assegurat , tant per danys materials com personals, derivada de les intervencions professionals assumides.
 • Empara la responsabilitat civil d’obra tant en període d’execució (obra viva) com durant la decennal (obra morta).
 • Cobreix reclamacions que rebi l’assegurat posteriorment a la contractació de la pòlissa i mentre la pòlissa estigui vigent.
 • Regularització de prima a partir de 15.000 m2.
 • Cobertures: 200.000€, 400.000€, 600.000€, 800.000€, 1.200.000€ (possibilitat d’assegurar cobertures superiors)
 • Possibilitat d’assegurar la societat professional i tots els tècnics.
 • Possibilitat d’assegurar la doble titulació (arquitecte tècnic i arquitecte).
 • Possibilitat d'assegurar arquitectes.
 • Forma de pagament, anual, semestral o trimestral.

Documents i Formularis

Qüestionari RC SegurCaixa 2015.

Condicionat RC SegurCaixa 2015.

Comunicacions

Comunicacions a companyia