Premaat es una mútua de previsió social fundada en 1944 que disposa de la possibilitat de ser alternativa a la Seguretat Social (RETA), per als professionals que exerceixen l’arquitectura tècnica de forma lliberal ( per compte pròpia ).

La Mútua es va crear per donar resposta a la necessitat de que quan els aparelladors/arquitectes tècnics i més endavant enginyers de l’edificació es jubilessin poguessin disposar d’una renda vitalícia.

Com a conseqüència dels diferents canvis legislatius i reglamentaris que s’han anat produint al llarg dels anys Premaat ha anant adaptant el seu reglament de quotes i prestacions fins arribar a l’actualitat.

INFORMACIÓ PREMAAT 2016

 

Diferències entre PREMAAT i RETA

Comparativa entre els dos sistemes:

La quota de PREMAAT és el 80% de la quota que correspon al RETA. A més a més existeixen tres alternatives de quotes reduïdes.

Les quotes es dedueixen fiscalment d'acord amb les condicions establertes en la Llei de l'IRPF.

PREMAAT

RETA

· Sistema de capitalització individual · Sistema de repartiment
· Consolidació de drets · Expectativa de drets
· Conservació de drets econòmics · Es perden les cotitzacions si no es cotitza un mínim d'anys
· Major transparència financera · -
· Prestacions compatibles i no concurrents · Concurrència de prestacions
· Gestionada pels mutualistes. Control de la DGSFP · Gestionada pel Govern i sotmesa a decisions polítiques.
· Compatibilitat amb l'exercici professional · En alguns casos incompatible
· Possibilitat de revocar l'opció PREMAAT · Opció RETA irrevocable
· Sistema de quotes i prestacions flexibles · RETA no flexible
· Diverses formes de cobrament                     · Inflexibilitat de forma de cobrament
· Possibilitat de rescat en algun grup · No existeix possibilitat de rescat

Grups alternatius a RETA

· PREMAAT PROFESSIONAL (integrats en aquest grup mutualistes del antic Grup 2000, noves incorporacions i traspassos del Grup Bàsic ampliat). Aquest grup és de capitalització individualitzada i quota definida.

· PREMAAT BÀSIC AMPLIAT (integrats en aquest grup mutualistes del antic Grup Bàsic). És un grup de repartiment i prestació definida.

En tot dos casos la quota 2015 es de 214€ al mes (80% RETA) a excepció dels mutualistas del Grup Bàsic Ampliat majors de 54 anys , la quota dels quals és de 228 € mensuals

 

Quotes reduïdes PREMAAT

Hi ha tres possibilitats de reducció de quotes per a noves incorporacions i mutualistes que no hagin exercit en els últims 5 anys. Les prestacions es veuen reduïdes en la mateixa proporció que les quotes:

Reducció menors de 30 anys. 2 anys i mig de reduccions. ( en el cas de les dones menors de 35 anys)

· 6 primers mesos reducció del 80% de la quota. 40€/mes

· 6 següents mesos reducció del 50% de la quota. 108€/mes

· 18 següents mesos reducció del 30% de la quota. 150€/mes

Reducció noves altes majors de 30 anys. Reducció 18 mesos nomès per a mutualistes que no hagin exercit en els últims 5 anys.

· 6 primers mesos reducción del 80% de la quota. 40€/mes

· 6 següents mesos reducció del 50% de la quota. 108€/mes

· 6 següents mesos reducció del 30% de la quota. 150€/mes

 

Altres Grups no alternatius per millorar les prestacions 

PLAN PREMAAT PLUS ( Jubilació, Jubilació/Viduïtat, Assegurança de Vida, Accidents, etc. ). La que més un convingui segons les opcions i/o combinacions que us interessin amb una quota mínima en tot cas de 50 €.

· PREMAAT PLUS ESTALVI JUBILACIÓ:

- Estalviï la quantitat que vulgui des de 50€ al mes o 600€ d'aportació única anual.

- Molt bona rendibilitat, mínim garantit del 2,5% + participació en beneficis.

- Cobrament del fons a partir dels 65 anys.

- Desgravació fiscal.

· PREMAAT PLUS ACCIDENTS:

- Cobreix el risc de mort o incapacitat permanent per accident, tant laboral com a la vida privada.

- Es pot mantenir fins als 75 anys.

- No influeix l'edat ni cal qüestionari de salut.

· PREMAAT PLUS VIDA:

- Cobreix el risc de defunció per qualsevol causa (excloses les excepcions habituals).

- Es poden assegurar capitals fins als 150.000€.

- Contractació des de els 14 fins als 64 anys.

· PPA:

- Garanteix la rendibilitat de l’estalvi.

- Les aportacions es poden deduir en l’IRPD.

- Existeixen diferents modalitats per les aportacions *

  • Prima única: 1.000 €
  • Primes periòdiques : 30,00 € ( aportacions mensuals constants o creixents)
  • Primes extraordinàries : 600 €

* L’import anual de les primes abonades no podrà superar el límit màxim establert d’acord amb la legislació vigent.

 

Formularis